Здраве на животните и хуманно отношение към тях

Начало

Екип ЦОРХВ: Актуализирано научно становище за оценка на риска от АЧС за промишленото свиневъдство в Р. България

в светлината на най-новите тенденции за осъществяване на биосигурност на фермите и прилагане на съвременен подход, осигуряващ безопасна търговия със свинско месо по стандартите на OIE

10.5281/zenodo.5054330

 

(Резюме)

 

Свиневъдството в България е отрасъл с традиции, който след дълъг период на упадък, днес се явява един от най-перспективните браншове на животновъдството с голяма важност за икономиката на страната. Географски, свиневъдството в България е съсредоточено в три региона - Северен Централен, Североизточен и Югоизточен, като предпоставка за това е наличието на суровинна база и обработваеми площи с фуражи. Повечето големи свинеферми са със затворен цикъл на производство. Общо инвестираните средства в сектора са 4-5 млрд. лева и в него са ангажирани над 50 000 души.

След епизоотията от Африканска чума по свинете (АЧС) у нас през 2019г. в почти всички райони на страната, с изключение на регион Южен Централен, се наблюдава редуциране на броя отглежданите свине спрямо предходните години. Най-сериозно засегнати от заболяването АЧС бяха регионите Северен Централен и Североизточен. Значителен спад се отчита в броя на дребните фамилни ферми с 1-2 броя животни, които са редуцирани с 63,5%, а свинете майки в тях - с 40%. Броят на големите свине комплекси с 200 и повече женски свине за разплод намалява с 13,3% на годишна база, като в тях се отглеждат с 27,3% по-малко животни.

Целта на настоящето становище бе да се актуализира научната оценка на риска от АЧС за отрасъла на промишленото свиневъдство в България в светлината на най-новите тенденции за осъществяване на биосигурност на фермите чрез прилагане на съвременен подход на регионализация, зониране и разделяне, осигуряващи безопасно производство и реализация на продукцията от свине и търговията със свинско месо по стандартите на OIE.

В исторически план основният акцент на тези стандарти на OIE е определянето на свободата на съответната с страна от дадена болест и за това как да се възстанови тази „свобода“, след дадена опустошителна епизоотия, за да се улесни търговията.

Резултатите от мерките, заложени в „План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България“ за 2020 г. показват, че предприетите мерки вече дават резултат. Данните сочат за спад с 45% на регистрираните огнища и с 46 % на засегнатите животни за разлика от 2019 г. Съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/605 България премина от зона I в ограничителни зони II и III, в които има случаи на АЧС при диви и домашни свине, но няма нови огнища на заболяването при домашните свине. Предприети са мерки, улесняващи придвижването и търговията със свине и продукти от тях, които да изброени в приложение I към същия Регламент.

Тези резултати са окуражаващи и следва да се възприемат като ново начало за възможен преход към надграждане на концепцията за регионализация с постепенно зониране на ЖООС и въвеждане на принципите на компартментализацията в тях. Това ще позволи оптимизиране на мерките за борбата с АЧС и снижаване на икономическите загуби за операторите и за държавата. Този доста по-опростен подход, вместо за стриктно фокусиране върху „свободата на страната“ от АЧС следва да бъде доразвит и допълнен с новите насоки на OIE за улесняване на търговията. OIE също така насърчава страните да работят за изкореняване на болестите на регионално ниво и с бъдеща перспектива за глобалното им изкореняване, само когато това е възможно.

По отношение на АЧС, ОIЕ вече е разработило международни стандарти и насоки за въвеждането на концепцията за компартментализацията в индустриалните ЖООС. Глава 15.1 на заболяването АЧС, съгласно Кодекса за сухоземните животни на OIE предоставя общите критерии, необходими за определяне на статуса на АЧС на съответната държава, зона или компартмент. Този набор от насоки има за цел практически да подпомогне индустрията и ветеринарните лекари по прилагане на принципите на зонирането и компартментализацията в сектора свиневъдство. С влизането в сила на Регламент 2016/429 на ЕС следва да се предвиди и възможност за използване на системата на компартментите за въвеждането и като национална стратегия в индустриалните ЖООС.


Въведение

Свиневъдството в България е отрасъл с традиции, който след дълъг период на упадък, днес се явява един от най-перспективните браншове на животновъдството с голяма важност за икономиката на страната. Географски, свиневъдството в България е съсредоточено в три региона - Северен Централен, Североизточен и Югоизточен, като предпоставка за това е голямата суровинна база и обработваемите площи с фуражи. Повечето големи свинеферми са със затворен цикъл на производство. Общо инвестираните средства в сектора са 4-5 млрд. лева и са ангажирани над 50 000 души.

Статистиката показва, че секторът бележи ръст от 850000 прасета на милион и половина за последните години. Средното потребление в страната, обаче е над 3 млн. прасета.

Наблюдава се растеж при производството на свинско месо през последните пет години. Прогнозата за тази година е да се отбележи ръст в производството. Очакванията са за силен износ, доближаващ се до рекордното равнище през 2016 година. За тази цел усилията на всички заинтересовани страни трябва да са насочени към ограничаване разпространението на вируса на африканската чума по свинете (АЧС), като се спазват всички заложени мерки с особено внимание на засилените мерки за биосигурност на фермите, засилен контрол на пренасянето на продукти от животински произход и особено по границите на България, стриктен контрол и добра и своевременна комуникация с навременно откриване на новите огнища. Общият брой свине в България се възстановява в последните години, както следва:

- промишлени тип ЖООС и семеен тип ЖООС – 96 броя ;

- ЖООС тип „лично стопанство“ – 997;

- Запас на дивата свиня за периода 2018 ÷ 2021 г. по Регионални дирекции по горите (РДГ) – таблица 1 и диаграма:


Таблица 1

 

Настоящата научна оценка съдържаща препоръки за превенция на домашните свине от ново проникване на вируса на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) се изготвя на база на писмо № 13-1361/16.06.2021г. на заместник-министъра на Министерство на земеделието, храните и горите/МЗХГ/ във връзка с проведена среща с представители на свиневъдния бранш, на която беше изразено притеснение от тяхна страна по отношение на усъсвършенстване мерките за биосигурност на ЖООС, проблеми свързани с биосигурността и надзора на обектите тип „лично стопанство“ и продължаващата неблагоприятна епизоотична обстановка в Република Румъния по отночение на заболяването АЧС.

Научното становище можете да прочетете ТУК