ЦОРХВ в медиите

Начало

regal.bg:

Центърът за оценка на риска към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се преструктурира, като преминава на пряко подчинение на министъра на земеделието и храните. Това предвижда одобрен от правителството проект на закон за оценка на риска по хранителната верига.

Сега съществуващият Център за оценка на риска е създаден със закона за Българската агенция по безопасност на храните, като извършва анализ и предоставя научни становища само в тези аспекти от хранителната верига, които са под контрола на БАБХ. Съществуват обаче аспекти в хранителната верига, които се контролират от други ведомства като регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването, регионалните инспекции по околната среда и водите към съответното министерство, Изпълнителна агенция по лозата и виното към МЗХ, Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Всички те не са обхванати от дейността на сега съществуващия Център за оценка на риска.

Прочети статията ТУК