Здраве на растенията

Начало

ТАТЯНА ВЕЛИЧКОВА: Информация относно: Категоризация на неприятеля Malacosoma parallela за територията на Европейския съюз

Панелът по здраве на растенията (Панел PLH[1]) на Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) е извършил категоризация на неприятеля Malacosoma parallela (Staudinger) за територията на Европейския съюз (ЕС), публикувана на 22 януари 2024 г.

Malacosoma parallela (Staudinger), не е включен в приложение II на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията[2], като карантинен вредител, който е от значение за ЕС, но растенията гостоприемници, растителните продукти и другите обекти, които са гостоприемници на Malacosoma parallela, се регулират с мерките, посочени в същия регламент.

 

 

Malacosoma parallela (Staudinger), е добре идентифициран вид от разред Lepidoptera (пеперуди), семейство Lasiocampidae (муцунести молци), за когото съществуват надеждни методи за откриване и морфологични ключове за идентифициране на вида. Съобщава се за вътревидово разнообразие - подвид Malacosoma parallela iranica (Zolotuhin & Zahiri), но няма доказателства, рискът от този подвид да е различен за ЕС. Затова в тази категоризация се разглежда вида Malacosoma parallela, като не се прави разлика между вид и подвид.

            Биология на вредителя

Malacosoma parallela развива едно поколение годишно и зимува като яйце (яйчни купчинки) върху клоните и клонките на растенията гостоприемници. Гъсениците се излюпват в началото на пролетта (края на март) и преминават през шест стадия. След излюпването си, младите гъсеници изграждат гнездо (пашкул) непосредствено до яйчната купчинка. Те се хранят стадно, през нощта, като нагризват младите листа на дърветата, а през деня се прибират в гнездото си. След изчерпване на храната до първоначалното гнездо, гъсениците от трета и четвърта възраст изграждат нови гнезда, на по-далечно разстояние, като нагризват по-старите листа. Когато достигнат пета или шеста възраст, за да избегнат конкуренцията при храненето, гъсениците напускат общото гнездо и започват да се хранят и развиват самостоятелно. При силно нападение гъсениците могат да обезлистят цялото растение гостоприемник.

До началото на лятото (май – началото на юни) гъсениците от шеста възраст завършват развитието си и какавидират в пашкули, които са прикрепени към листата и клоните на гостоприемника. Възрастните молци се появяват от началото на месец юни до края на месец юли. Непосредствено след имагинирането започва копулацията. Малко след нея мъжките умират, а женските живеят 2 или 3 дни, през които яйцеснасят. Една женска снася около 100 – 500 яйца, разположени в яйчна купчинка.

Има информация, че Malacosoma parallela се среща между 130 – 1600 м и 3000 м надморска височина, но оптималните условия за развитие на неприятеля са на височина между 1000 и 1800 м. Влияние върху развитието на популацията на вида, оказват както надморската височина, така и температурата, и растенията гостоприемници.

 

Растения гостоприемници

Malacosoma parallela е полифаг, нападащ редица дървесни и храстовидни растителни видове. Най-предпочитаните растения гостоприемници на неприятеля са: Malus (ябълка), Prunus dulcis (бадем) и Quercus robur (дъб). Malacosoma parallela нанася значителни щети и по Prunus armeniaca (кайсия), P. avium (череша), P. persica (праскова) и Pyrus communis (круша). Когато предпочитаните му гостоприемници липсват, Malacosoma parallela напада и Juglans regia (орех), Populus tremula (европейска трепетлика), Ribes nigrum (касис), Rubus idaeus (малина) и Ulmus minor (европейски полски бряст).

 

Целият материал можете да прочетете ТУК

 

[1] Panel on Plant Health (PLH)
[2] Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2072 на Комисията от 28 ноември 2019 г. за установяване на еднакви условия за прилагане на Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на защитните мерки срещу вредители по растенията и за отмяна на Регламент на Комисията (ЕО ) № 690/2008 и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/2019 на Комисията. OJ L 319, 10.12.2019 г., стр. 1-279.