Диетични продукти, хранене и алергени

Начало

Георги Балджиев: Безопасност на термично обработени семена от ЧИЯ

 

Информация за научно становище на ЕОБХ относно безопасността на разширена употреба като нова храна на семена от чия (Salvia hispanica L.), подложени на термична обработка и възможността за формиране на технологични замърсители

 

 

 

Европейската комисия е отправила искане към Панелът по хранене, нови храни и хранителни алергени (NDA) на ЕОБХ да изготви научно становище относно безопасността за потребителите, свързана с консумацията на семена от чиа в термично преработени храни, което може да доведе до образуване на технологични замърсители. Оценката на безопасността на тази нова храна се основава на предишни оценки на семена от чиа от ЕОБХ, както и на данни, получени от публична покана за предоставяне на данни и информация от ЕОБХ и разширено проучване на литературата.

 

 

През 2019 г., при извършване на цялостна оценка на безопасността на семена от чиа, експертите от NDA панела са взели предвид резултатите от изследване, което наред с други подобни изследвания дискутират формирането на технологични замърсители като акриламид, хидроксиметилфурфурол и фурфурол, в пшенични бисквити с добавено брашно от чия. Въз основа на това проучване експертната група счита, че има потенциал за значително образуване на акриламид в бисквити с 10-20% добавени семена от чиа с ниско съдържание на влага (≤ 2%). Експертната група не е запозната с по-нататъшните научни доказателства, потвърждаващи тези констатации. Обширните нови търсения в литературата, извършени от ЕОБХ, не са показали никакви релевантни статии относно съдържанието на аспарагин или образуването на технологични замърсители в семена от чиа и продукти от тях. Информацията, получена от поканата за представяне на данни, е или ограничена, или непълна. Наличните доказателства не дават основание да се направи заключение дали добавянето на семена от чиа към храни, подложени на топлинна обработка (при температури над 120° C) води до повишено образуване на акриламид в сравнение с тези храни без добавени семена от чиа. Докладваните концентрации на хидроксиметилфурфурол и фурфурол в топлинно третираните семена от чиа не представляват риск за безопасността. Не е открита информация за други технологични замърсители в семена от чиа.Източници: EFSA NDA Panel (EFSA Panel on Nutrition, Novel Foods and Food Allergens), Turck D, Castenmiller J, de Henauw S, Hirsch-Ernst KI, Kearney J, Maciuk A, Mangelsdorf I, McArdleHJ, Naska A, Pelaez C, Pentieva K, Siani A, Thies F, Tsabouri S, Vinceti M, Cubadda F, Engel K-H, Frenzel T, Heinonen M, Marchelli R, Neuh€auser-Berthold M, Poulsen M, Schlatter JR, van Loveren H, Gelbmann W, Matijevic L, Romero P and Knutsen HK, 2020. Scientific Opinion on the safety of chia seeds (Salvia hispanica L.) subject to thermal processing in relation to the formation of process contaminants as a novel food for extended uses. EFSA Journal 2020;18(9):6243, 12 pp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6243

 

Други информации в областта на новите храни, както и оценка на риска по цялата хранителна верига може да намерите на сайта на Центъра за оценка на риска по хранителната верига: http://corhv.government.bg/

 

Изготвил:
Георги Балджиев,
главен експерт в дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“ при ЦОРХВ
12.10.2020 г.