Дейност

Начало

 

   Дейността на Центъра за  оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ)  е регламентирана със Закон, приет от НС и публикуван в ДВ на  6 юни 2016 г. Той е правоприемник на Центъра за оценка на риска към БАБХ, който  функционира от 18 февруари 2011  до 1 октомври 2016, когато преминава към структурата на МЗХГ. Със Закона за ЦОРХВ тази структура е прехвърлена към МЗХГ като юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджет към Министъра на земеделието и храните. Необходимостта от създаването на ЦОРХВ е свързана с гарантиране на независимост и безпристрастност на научната оценка на риска по цялата хранителна верига и от това следва органът, който извършва оценката на риска, да бъде извън структурата на компетентните органите, които контролират тези процеси. Това разграничение е регламентирано на ниво ЕС със създаването на Европейския орган по безопасност на храните (EFSA) с Регламент (ЕО) № 178/2002.

   Съгласно Закона за ЦОРХВ, Центърът за оценка на риска по хранителната верига  e компетентен орган по смисъла на чл. 22, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните. Целта на Центъра  е да извършва независима научна оценка по здравеопазване на животните и растенията и безопасност на храните чрез пряко възлагане от EFSA, МЗХГ, БАБХ или други държавни органи, физически и юридически лица за изготвянето на научна оценка на риска чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ на научната информация по проблеми, които пряко или косвено засягат здравето на животните и растенията, растителните продукти, растителния и животински репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите по цялата хранителна верига.

   Центърът е компетентен и координиращ орган по смисъла на чл. 75, параграфи 1 и 2 по Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (ОВ, L 309/1 от 24 ноември 2009 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1107/2009", в процедурите по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти/.

   Центърът е компетентен орган по смисъла на чл. 75, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 за извършване на оценка с доклад за оценка при разрешаване, подновяване, изменение и отнемане на разрешение за пускане на пазара и употреба на продукти за растителна защита

   ЦОРХВ е умален модел на EFSA който  покрива всички области (панели) по здраве на животните и растенията и безопасността на храните и фуражите - здравеопазване, хуманно отношение и репродукция на животните; биологични опасности; здраве на растенията; продукти за растителна защита и техните остатъци, генетичномодифицирани организми; химически замърсители; материали в контакт с храни и ензими; добавки в храни и хранителни добавки; фуражни добавки; диетични храни, хранене, алергени и храни със здравни претенции.

 

   Експерти от ЦОРХВ са членове на научни мрежи към EFSA: здраве на растенията, мониторинг на пестицидни остатъци, здравеопазване на животните, зоонози, химически замърсители, материали в контакт с храни, нововъзникващи рискове. Проф. Ликов е представител на България в Консултативния съвет на EFSA.

   Експерти от ЦОРХВ са включени за участие в подготовката на председателството на България на Съвета на Европа през 2018 г.

  В състава на ЦОРХВ се намира Българският контактен център на EFSA, който е посланикът между EFSA и националните органи  по безопасност на храните, научноизследователските институти и всички останали заинтересовани страни.