Дирекция „Оценка на риска по хранителната верига“

Начало
Дирекция "Оценка на риска по хранителната верига":
  1. извършва и предоставя научна оценка на риска чрез независим, прозрачен и безпристрастен анализ на научна информация по проблеми, които пряко или косвено засягат безопасността по хранителната верига, включително:
а) безопасността на храните и фуражите;
б) зоонози и здравето на хората, свързано с храните;
в) здравето на животните и хуманното отношение към тях;
г) биологичните рискове;
д) активните вещества, продуктите за растителна защита, торове и техните остатъци;
е) генетично модифицирани храни и фуражи и нови храни;
ж) здравето на растенията и растителния репродуктивен материал;
з) странични животински продукти и производни продукти;
и) употребата на ветеринарномедицинските продукти;
к) контаминанти в хранителната верига;
л) хранителни добавки, добавки в храни и хранителни източници;
м) материали в контакт с храни, ензими и ароматизанти;
н) добавки във фуражи;
о) диетични продукти, хранене и алергени;
  1. събира данни, включително от външни за Министерството на земеделието, храните и горите структури, необходими за оценка на риска за опасностите по хранителната верига, позволяващи характеризиране и наблюдение на рисковете с пряко или косвено действие върху здравето на животните и растенията, растителния репродуктивен материал и безопасността на храните и фуражите, като при необходимост, за целите на оценката на риска, извършва епизоотологични и фитосанитарни проучвания и събира информация на терен;
  2. събира, поддържа, обобщава и анализира данните по чл. 3, ал. 1, т. 2 ЗЦОРХВ;
  3. изготвя и предоставя анализи, свързани с хранителната верига;
  4. идентифицира и извършва анализ на нововъзникващите рискове по хранителната верига;
  5. проучва информационните потребности, необходими за извършване на обективна оценка на риска;
  6. анализира информацията и изготвя доклади съгласно чл. 6, ал. 1, т. 5 ЗЦОРХВ;
  7. анализира данните от информационните системи на Европейския съюз, свързани с хранителната верига;
  8. изпълнява и други задачи от нейната компетентност, възложени от директора на Центъра, от заместник-директора или от главния секретар.