Дирекция „Комуникация на риска, обучение и контактен център“

Начало

Дирекция "Комуникация на риска, обучение и Контактен център":

 1. предоставя обществена информация на заинтересованите страни за рискове, свързани с хранителната верига;
 2. осъществява комуникация със засегнатите и заинтересованите групи и идентифицира нагласите на тези групи при възприемането на рискове;
 3. осъществява комуникация и обмен на информация с всички структури на Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването и заинтересованите страни;
 4. разпространява информация в националната и в международната мрежа от заинтересовани страни, имащи отношение към здравето на потребителите;
 5. проучва информационните потребности за отделните методи и инструменти за оценка на риска;
 6. подпомага осигуряването на данни и информация за изготвяне на научни и експертни оценки;
 7. прави проучване за отношението на заинтересованите страни към рисковите фактори след съобщаване за рискове, свързани с хранителната верига;
 8. оценява възможните фактори, влияещи върху поведението на консуматорите;
 9. разработва надеждни и навременни мерки за комуникация на риска със заинтересованите страни по отношение на рисковете, свързани с безопасността на хранителната верига;
 10. верифицира информацията за рисковете, от която обществото се нуждае;
 11. оценява ефективността на съобщенията за комуникация на риска и каналите за комуникация;
 12. изгражда и поддържа мрежа от организации и структури, осигуряващи информация за базата данни и за научни експерти;
 13. поддържа национална база данни за експерти по различните направления от хранителната верига;
 14. координира дейностите по чл. 21 ЗЦОРХВ;
 15. поддържа база данни по чл. 16 ЗЦОРХВ;
 16. разпространява научната информация от ЕОБХ до националните научни организации, включени в мрежата на Центъра, както и до всички заинтересовани страни;
 17. прави запитвания до контактните точки на ЕОБХ в държавите членки по въпроси за безопасността на храните и извършва последващо обобщаване на получените отговори, предоставя информация при запитване от други контактни точки;
 18. оказва съдействие и техническа помощ на националните научни организации при кандидатстването и включването им в списъка по чл. 36 от Регламент (ЕО) № 178/2002на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне на процедури относно безопасността на храните, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 178/2002";
 19. предоставя техническа помощ в рамките на своите компетенции на национални научни организации за кандидатстване по проекти, финансирани от ЕОБХ;
 20. публикува научна информация на Платформата за обмен на информация (IEP) на ЕОБХ и на системата за управление на документите (DMS);
 21. организира и провежда периодични посещения на националните научни организации, включени в списъка (научната мрежа) на Центъра и в списъка на ЕОБХ, съгласно чл. 36 от Регламент (ЕО) № 178/2002;
 22. подпомага и консултира национални експерти от научни организации за регистриране в базата данни за експерти към Контактния център и в ЕОБХ;
 23. поддържа и актуализира списъка (научната мрежа) с национални научни организации към Центъра съгласно чл. 6, ал. 1, т. 9 ЗЦОРХВ;
 24. организира издаването на периодични информационни бюлетини с актуална информация от ЕОБХ;
 25. изготвя специализирани информационни издания по актуални въпроси в сферата на безопасността на храните;
 26. организира и провежда научни конференции, семинари или обучения;
 27. изготвя и представя съвместно с дирекция "ФАПОЧР" технически и финансов доклад пред ЕОБХ за дейността на Контактния център до края на всяка календарна година;
 28. съдейства за подписването и периодичното подновяване на Споразумението за дейността на Контактния център между ЕОБХ и Центъра, както и споразумения с други организации;
 29. участва в периодичните срещи между контактните точки и ЕОБХ;
 30. оказва техническа помощ и съдействие на българския представител в Консултативния съвет на ЕОБХ;
 31. осъществява и/или съгласува официалната кореспонденция, свързана с международната дейност на Центъра;
 32. осъществява комуникация с институциите и органите по чл. 3, ал. 1, т. 4 ЗЦОРХВ;
 33. в сътрудничество с дирекция "ФАПОЧР":
а) изготвя обобщени програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на служителите в Центъра;
б) координира обучението на служителите в Центъра, организирано от ЕОБХ и от Европейската комисия, както й обученията с международно участие;
 1. проучва възможностите за кандидатстване по национални и международни проекти, свързани с дейността на Центъра;
 2. дава предложения и препоръки относно обученията на служителите от ведомствата и органите, които провеждат държавната политика в областта на хранителната верига;
 3. събира и обобщава информация за проведените обучения по т. 35;
 4. ежегодно изготвя доклад до директора на Центъра за проведените обучения;
 5. изпълнява и други задачи от своята компетентност, възложени от директора на Центъра, от заместник-директора или от главния секретар.