Дирекция „Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти“

Начало

Дирекция "Продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти":

 1. извършва оценки с доклад за оценка на продукти за растителна защита, активни вещества, антидоти и синергисти съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и ЗЗР;
 2. извършва оценка за идентичност на продукти за растителна защита;
 3. извършва дейностите по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009;
 4. прави предложения до директора на Центъра за възлагане на дейности по т. 1 – 3 на външни експерти;
 5. съхранява досиетата на продуктите за растителна защита, активните вещества, антидотите и синергистите;
 6. участва в Съвета по продукти за растителна защита;
 7. участва в работни групи към Постоянния комитет по растения, животни, храни и фуражи, Съвета и в мероприятия на други международни организации;
 8. участва в разработването на програми за обучение на служителите съвместно с дирекция "Комуникация на риска, обучение и Контактен център" и дирекция "ФАПОЧР";
 9. изготвя образци на документи и бланки, разработва процедури, свързани с дейността й;
 10. осъществява взаимодействие с други органи, браншови и неправителствени организации по въпроси, свързани с дейността й;
 11. изпълнява и други задачи от компетентността й, възложени от директора на Центъра, от заместник-директора или от главния секретар.