Дирекция „Финансово и административно-правно обслужване и човешки ресурси“

Начало

Дирекция "Финансово и административно-правно обслужване и човешки ресурси" ("ФАПОЧР"):

 1. осигурява финансово-счетоводното обслужване на Центъра;
 2. разработва обобщен проект на годишен бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на Центъра по Единна бюджетна класификация (ЕБК) и по програми;
 3. разработва методологията на счетоводната и финансовата политика съгласно Закона за счетоводството и други нормативни актове по бюджетната политика;
 4. участва в разработването на нормативната уредба по планирането и управлението на финансовите средства и бюджета в Центъра;
 5. организира и анализира текущото изпълнение на утвърдения бюджет и изготвя предложения за промени по бюджета на Центъра;
 6. организира и осъществява счетоводната отчетност по ЕБК и по програми съгласно програмния и ориентиран към резултатите бюджет и по счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации и приложимите счетоводни стандарти;
 7. съставя отчети за касово изпълнение на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансови отчети за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми по бюджета за всеки отчетен период;
 8. изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости и годишния финансов отчет на Центъра;
 9. изготвя и съхранява ведомостите за работни заплати на служителите и извършва плащанията по тях;
 10. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползването на активите на Центъра;
 11. осъществява обмен на информация и координация с търговските банки, обслужващи сметките на Центъра;
 12. изготвя финансовите обосновки по проектите на нормативни актове, предлагани от Центъра;
 13. осигурява съхранението на счетоводните документи съгласно изискванията на Закона за счетоводствотои вътрешните правила и инструкции;
 14. организира и координира изграждането и функционирането на системите за финансово управление и контрол върху финансовата дейност на Центъра;
 15. организира и извършва годишните инвентаризации по ред и в срокове, определени в нормативните актове;
 16. оказва правна помощ на администрацията за законосъобразното осъществяване на функциите й;
 17. участва в разработването на проекти на нормативни актове и дава становища по проекти на нормативни актове, представени за съгласуване;
 18. осъществява процесуалното представителство пред съдебни, арбитражни и административни органи и особени юрисдикции по правни спорове, по които Центърът е страна;
 19. изготвя, съгласува и дава становища относно законосъобразността на представените й за съгласуване проекти на заповеди, договори и други актове;
 20. участва в изготвянето и съгласува документации за провеждане на конкурси за назначаване на държавните служители в Центъра;
 21. съгласува изготвените отговори по постъпилите в Центъра предложения, жалби, сигнали и молби от граждани и организации;
 22. оказва правна помощ на директора на Центъра по законосъобразното изпълнение на неговите правомощия, като изготвя становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми;
 23. изготвя или участва в изготвянето и съгласуването на проекти на договори, свързани с дейността на Центъра;
 24. подпомага директора на Центъра за спазване на нормативните актове по административни и правни въпроси;
 25. дава указания относно прилагането на нормативните актове;
 26. участва в изготвянето и съгласува документации за процедури по Закона за обществените поръчкии правилника за прилагането му;
 27. участва в комисиите за провеждане на обществени поръчки;
 28. изготвя и съгласува документации за търгове и конкурси;
 29. следи и информира директора на Центъра за хода на съдебните дела, по които Центърът е страна;
 30. участва във вътрешни и междуведомствени работни групи от нейната компетентност;
 31. води регистри на съдебните дела, по които Центърът е страна, както и на възложените от Центъра обществени поръчки;
 32. осъществява транспортното обслужване на администрацията на Центъра;
 33. организира и координира експлоатацията и ремонтите на имуществото на Центъра;
 34. проучва, подготвя, организира и контролира инвеститорската дейност в Центъра;
 35. разработва мерки и прави анализи, свързани с провеждането на инвестиционната политика на Центъра;
 36. изготвя поименните списъци в инвестиционната програма за капиталови разходи и обобщава данните;
 37. организира снабдяването, отчитането и съхранението на материалните активи, ремонта и поддръжката им;
 38. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в Центъра;
 39. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите на служителите в дирекциите;
 40. следи за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 41. подпомага процеса по оценка на изпълнението на служителите от администрацията;
 42. участва в разработването на програми за първоначално обучение на новоназначени служители в Центъра;
 43. в сътрудничество с дирекция "Комуникация на риска, обучение и Контактен център":
а) изготвя обобщени програми, организира и координира провеждането на курсове за обучение и повишаване квалификацията на служителите в Центъра;
б) координира обучението на служителите в Центъра, организирано от ЕОБХ и Европейската комисия, както и обученията с международно участие;
 1. съхранява досиетата на служителите в Центъра;
 2. участва в разработването на стратегии и програми за развитие и прилагане на информационните и комуникационните технологии в Центъра в съответствие със секторната стратегия за електронно управление в МЗХ;
 3. проучва и анализира информационните потребности, като изготвя предложения и препоръки за разработване на нови или за развитие на съществуващите информационни системи, програмни приложения и техническа инфраструктура в съответствие с целите и функциите на Центъра;
 4. отговаря за внедряването, прилагането, поддържането и функционирането на информационни и комуникационни технологии в областта на оценката на риска по хранителната верига;
 5. отговаря за функционирането на външните и вътрешните информационни системи и организира поддържането на компютърната техника в Центъра;
 6. създава, внедрява, поддържа и контролира интернет средата и цифрово хранилище за електронно съхранение на базите данни и на основните документи, създавани и събирани в процеса на работа;
 7. организира и контролира дейността на външни специалисти и фирми, обезпечаващи информационните и комуникационните системи, софтуер и хардуер на Центъра;
 8. поддържа и актуализира интернет страницата на Центъра, в т.ч. на Контактния център;
 9. разработва образци на документи, свързани с дейността й;
 10. подготвя необходимите документи и организира задграничните командировки на служителите в Центъра;
 11. осъществява административното и деловодното обслужване в Центъра;
 12. осъществява и други дейности от нейната компетенция, възложени от директора на Центъра, от заместник-директора или от главния секретар.